Gebruiksvoorwaarden

Algemeen
Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze website, betekent dat de gebruiker kennis heeft kunnen nemen van onderstaande voorwaarden, en deze heeft kunnen begrijpen, en de gebruiker geeft impliciet aan daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. Daarom wordt u verzocht deze gebruiksvoorwaarden en disclaimer zorgvuldig te lezen. Door www.lace-it.nl te bezoeken en/of de op of via www.lace-it.nl aangeboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden en disclaimer.
De gebruiksvoorwaarden en de disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite (www.lace-it.nl) van Lace it b.v., die haar hoofdkantoor heeft aan de Olympiaweg 28a, Rotterdam (3077 AL), Nederland.

Inhoud en aansprakelijkheid
De op www.lace-it.nl verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. De informatie op lace-it.nl wordt dagelijks aangevuld en/of aangepast. De diensten of producten die u aantreft op lace-it.nl kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Lace it b.v. wil alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aanbieden, maar Lace it b.v. kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van www.lace-it.nl. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via lace-it.nl aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze gebruiksvoorwaarden en disclaimer, is gewijzigd. 

Verantwoordelijkheid
De gebruiker van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. Gebruiker mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Gebruiker is verplicht aanwijzingen van Lace it b.v. over het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van Lace-it.nl bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art. 15 Auteurswet worden voorbehouden. Lace it b.v. kan er niet voor instaan dat de informatie op www.lace-it.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Functioneren van lace-it.nl / www.lace-it.nl
Lace it b.v. garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van lace-it.nl of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Lace it b.v. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door Lace-it.nl of www.lace-it.nl of anderszins langs elektronische weg.

Online communicatie en aansprakelijkheid
Berichten die u per e-mail naar lace-it.nl stuurt, kunnen onveilig zijn. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Lace it b.v..nl te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen. Lace it b.v. en/of haar bestuurders en medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als Lace it b.v. op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot, (1) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van Lace-it.nl, (2) de informatie die op of via Lace-it.nl wordt aangeboden, (3) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Lace-it.nl of aan u wordt gezonden, (4) de werking of het niet-beschikbaar zijn van Lace-it.nl, (5) misbruik van Lace-it.nl, (6) verlies van gegevens, (7) het downloaden of gebruiken van informatie die via Lace-it.nl beschikbaar wordt gesteld of (8) aanspraken van derden in verband met gebruik van Lace-it.nl (enkele van voornoemde punten zijn in deze gebruiksvoorwaarden en disclaimer nader uitgewerkt).

Lace it b.v.  behoudt zich het recht voor derden in te schakelen voor het verlenen van een goede dienstverlening. Daaronder wordt in ieder geval verstaan: het doorverzenden van een bestelling en de gegevens die daarbij behoren van een bezoeker van lace-it.nl naar een derde buiten de organisatie van lace-it.nl.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Lace it b.v aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Hoewel Lace it b.v selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Lace it b.v worden onderhouden wordt afgewezen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Lace it b.v..nl niet, althans niet volledig, geverifieerd. Lace it b.v behoudt zich het recht voor om een hyperlink te verwijderen of een programma te beëindigen.

Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Lace-it.nl berusten bij Lace it b.v. of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van lace-it.nl niet toegestaan de inhoud van de website, of gedeelten daarvan, te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lace it b.v..

Lace it b.v. garandeert niet dat de informatie, dan wel verwijzingen of hyperlinks die via lace-it.nl / www.lace-it.nl toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Toepasselijk recht
Op www.lace-it.nl / lace-it.nl, de gebruikersvoorwaarden, disclaimer en de algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze gebruiksvoorwaarden en disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.